Kaczory - wśród jezior i lasów

Rozmowa z Brunonem Wolskim,
wójtem gminy Kaczory

Gmina Kaczory leży w północnej części województwa wielkopolskiego
(w powiecie pilskim). Zajmuje obszar 150km2, a zamieszkuje ją 7625 mieszkańców w 12 wsiach sołeckich. Największą miejscowością jest wieś Kaczory licząca około 2600 mieszkańców. Dochód na jednego mieszkańca wynosi ok. 2010 zł.

- Gmina Kaczory to pięknie położony region wśród jezior i lasów północnej Wielkopolski. Jak mieszkańcy wykorzystują te walory przyrody?
- Położenie nad jeziorami irzekami, bo przecież przepływają tu Noteć i Gwda, których brzegi leżą wśród wzgórz morenowych porośniętych lasami, jest ważnym bogactwem gminy. Zamieszkujące je ciekawe okazy ptactwa oraz ryb przyciągają turystów z różnych stron Polski. Bogactwo naturalne i historyczne jest tu więc ważnym walorem turystycznym. Gmina jest idealnym terenem dla amatorów wycieczek rowerowych. Przez jej teren przebiega międzynarodowy szlak rowerowy R-1 Boulogne (Francja) - Królewiec (Rosja ) oraz dwudziestokilometrowy, malowniczy szlak rowerowy, znany jako ścieżka dydaktyczna "Smok". Noteć ze swoim dopływem Gwdą służą z kolei swoimi szlakami amatorom kajaków. Ślady bogatej przeszłości widoczne są w prawie każdej miejscowości gminy Kaczory. Do najważniejszych zabytków w Kaczorach należy kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, a w Morzewie kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Wzgórza Morzewskie to miejsce pamięci narodowej z 1939r. W Śmiłowie mamy zabytkowy kościół pod wezwaniem św.Małgorzaty, mogiłę zbiorową żołnierzy poległych w II wojnie światowej, w Dziembowie kościół pod wezwaniem św. Piotra iPawła, w Rzadkowie - kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, w Krzewinie piękny park krajobrazowy. Z roku na rok turyści coraz bardziej doceniają te bogactwa.

Jezioro Kopcze

- Jakie przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane wostatnich latach wzbogaciły atrakcyjność gminy?
- Systematycznie i kompleksowo realizujemy ustaloną strategię rozwoju infrastruktury technicznej oraz podejmujemy działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców. Dzięki temu gmina została w pełni zwodociągowana, skanalizowana i zgazyfikowana. Funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków, realizowany jest plan selektywnej zbiórki odpadów. Dużą wagę władze gminy przywiązują do podnoszenia świadomości mieszkańców poprzez zachęcanie do dbania o czystość najbliższego otoczenia. Wybudowane zostały 2stacje redukcyjne gazu I stopnia wKaczorach i w Śmiłowie oraz gazociąg średniego ciśnienia doprowadzający gaz do wszystkich miejscowości w gminie. Wykonano 90 km sieci oraz założono 950 przyłączy gazowych. Coraz więcej właścicieli nieruchomości zmienia system ogrzewania mieszkań, przechodząc na gaz ziemny. Instalacje gazowe posiada większość budynków użyteczności publicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że mieszkańcy uczestniczyli wkosztach gazyfikacji. Szczególną uwagę i większość środków finansowych przeznaczono na dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej. Wybudowano wówczas kolektory sanitarne we wszystkich miejscowościach gminy. Na budowę kanalizacji gmina pozyskała środki finansowe z różnych źródeł (zAgencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z SAPARD). Właścicielom nieruchomości położonych poza zwartą zabudową, którzy zainstalowali przydomowe oczyszczalnie ścieków, gmina refundowała część kosztów. W roku 2003 przystąpiono do poprawy stanu technicznego i jakości dróg. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pile wybudowano 5,4 km drogi Kaczory - Piła. Znacznie skróciła ona mieszkańcom gminy czas i poprawiła warunki dojazdu do pracy i do szkół w Pile. Zmodernizowano, również ze środków własnych gminy, drogi w Dziembówku, w Jeziorkach, Morzewie i drogę Dziembowo-Kalina (długości 6km) oraz większość ulic wKaczorach (przy udziale środków SAPARD). Ponadto gmina Kaczory jest w całości stelefonizowana, a jej obszar obejmują również swoim zasięgiem operatorzy sieci komórkowych.

Szkoła podstawowa


Dziembówko 2006

- To wszystko świadczy oprzedsiębiorczości mieszkańców, ale zwykle nie wystarcza to, by stworzyć wystarczającą liczbę miejsc pracy. Co gmina czyni, by przyciągnąć inwestorów zzewnątrz?
- Gmina jest atrakcyjna dla inwestorów między innymi dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu w sąsiedztwie miasta powiatowego - Piły. Jest bardzo dobra komunikacja, pełna infrastruktura techniczna, bliskość wielkich rynków zbytu (Piła, Poznań, Bydgoszcz), co sprzyja rozwojowi małych i dużych firm (około 360 podmiotów gospodarczych). Wychodząc naprzeciw inwestorom, gmina przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące również grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą liczyć na przychylność władz samorządowych.
Mając na uwadze rozwój przedsiębiorczości, gmina podjęła uchwałę o ulgach izwolnieniach w podatkach dla nowo powstałych firm oraz o zwolnieniu z opłat za zgłoszenie odokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla osób rejestrujących działalność po raz pierwszy. Aktywność gospodarcza wynikająca z polityki władz samorządowych sprawia, że gmina jest atrakcyjnym terenem do inwestowania. Dbamy też o to, by mieszkańcy mieli szansę zdobycia wykształcenia. Priorytetową dziedziną dla władz lokalnych jest oświata.
Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, piękne i nowoczesne gimnazjum publiczne w Kaczorach oraz 7 przedszkoli. Baza oświatowa placówek oświatowych jest bardzo dobra. 90% dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszcza do przedszkoli. Przedszkola oferują pełne wyżywienie. Wcelu umożliwienia uczęszczania do przedszkoli dzieci z rodzin słabiej sytuowanych stosowane są ulgi i zwolnienia w opłacie stałej za przedszkole oraz w kosztach żywienia, natomiast studenci z rodzin ekonomicznie słabszych mają możliwość uzyskania stypendium fundowanego przez gminę.
W trosce o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży pobudowano hale sportowe w Kaczorach i Śmiłowie oraz rozpoczęto przygotowania do budowy sali sportowej w Dziembowie. We wszystkich sołectwach są boiska sportowe wyposażone w sprzęt sportowy. Na terenie gminy funkcjonują 4 kluby sportowe i wszystkie posiadają wymiarowe boiska i szatnie.

- Jakie zadania trzeba zrealizować w gminie w najbliższym okresie?
- Najważniejsze zadania stojące dziś przed gminą to starania oefektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.
Plan Rozwoju Lokalnego jest zsynchronizowany ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy. W pierwszej kolejności zrealizowane będą inwestycje drogowe we wszystkich miejscowościach.
W dziedzinie turystyki i wypoczynku planuje się budowę basenu w Kaczorach, bazy turystycznej nad jeziorami Kopcze i Bobrowe. W związku z przygotowywanymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe zaplanowano uzbrojenie terenów w Kaczorach, Śmiłowie iJeziorkach.

- Z jakich sukcesów gminy jest pan dumny?
- Duża powierzchnia lasów, jezior, dbałość o estetykę i czystość, bezpieczeństwo publiczne, wysokie nakłady inwestycyjne, uregulowanie gospodarki odpadami sprawia, że gmina Kaczory zawsze jest wysoko oceniana przez ekspertów. Przykładem tego jest nominacja do tytułu HIT99 za modelową realizację strategii rozwoju gminy, wzrost jej aktywności inwestycyjnej ipodnoszenie standardu życia lokalnej społeczności. W roku 2004 znaleźliśmy się w Złotej Setce Samorządów - tu kapituła doceniła wysiłek inwestycyjny kaczorskiego samorządu. Zdobyliśmy wyróżnienie specjalne wkonkursie "Działania proekologiczne i prokulturalne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich - edycja 2003". Zdobyliśmy I miejsce w konkursie "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" oraz V miejsce wogólnopolskim rankingu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom 2003 r.". 47. miejsce wrankingu "Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych" wroku 2005 to też powód do zadowolenia. Podobnie jak prestiżowa nagroda w konkursie "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich 2005" oraz udział w "Turnieju Wsi" organizowany przez marszałka województwa wielkopolskiego.

Danuta Marcinkowska

PANORAM POLSKICH MIAST I GMIN" -" Kaczory - wśród jezior i lasów”
Październik 2006