Kaczory, dnia 16 maja 2019 r.

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

 

zawiadamia:

 

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku KW SOLAR VII Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dominika Sosińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 61/1, 66, 70 i 72 w obrębie Krzewina