OGŁOSZENIE
R A D A G M I N Y K A C Z O R Y
zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że
w dniu 21 września 2018 r. o godz. 12oo (piątek)
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach
odbędzie się XXX sesja Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr inż. Stefan Kowal

Porządek XXX sesji:


 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:

  • przewodniczących Komisji,

  • Wójta.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Kaczory na lata 2018 – 2026.

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory za pierwsze półrocze

2018 roku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Kaczory.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Kaczory.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 5. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów.

 6. Zapytania i wolne wnioski.

 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 8. Zakończenie.