Symbol:
00

Wydział:


Podstawa prawna:
1. art. 18 do 25 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm. )
2. § 1 do 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27. 07 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2011r. Nr 158, poz. 941 )


Opłaty:
brak


Termin odpowiedzi:
3 dni.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego.


Uwagi:
Do stałego rejestru wyborców mogą dopisać się następujące osoby :
wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 19 Kodeksu wyborczego, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy,
wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 19 wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.


Dokumenty
  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców