Kaczory, dnia 20.03.2017 r.

GP.6220.7.2016


INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORYNa podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

Z A W I A D AM I A:

o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia znak GP.6220.7.2016 z dnia 17.03.2017 r. dla Sady Dolina Noteci Henryk Stokłosa Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie nowego ujęcia wody dla Gospodarstwa Rolnego Henryk Stokłosa w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11 – obręb Śmiłowo, gmina Kaczory, w toku zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Kaczory z dnia 06.02.2015 r. znak: GP.6220.1.2014, w zakresie:

  1. dodania celu wykorzystania wody z urządzenia wodnego ST-1 tj. sprzedaży wody odbiorcom zewnętrznym: FARMUTIL HS i Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach,

  2. zwiększenia rocznego poboru wody z ujęcia do maksymalnie 1 000 100 m3 /rok,

  3. zmiany odbiornika wód popłucznych odprowadzanych z planowanej stacji uzdatniania wody,

  4. rezygnacji z wyznaczania strefy ochrony bezpośredniej ujęcia ST-1,

  5. zmiany numeru działki, na której wykonano studnię ST-1,


Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia tj. w dniach od 20.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. włącznie.