Symbol:
6411 lub 6413 (wpis z urzędu)

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)


Opłaty:
opłata od dokonania wpisu do ewidencji - 100,00 zł
w przypadku wpisu z urzędu nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Do 14 dni.
W przypadku gdy przeds. wraz ze zgłoszeniem do ewidencji złoży wniosek o nadanie REGON-u oraz NIP-u, oraz organ ewidencji musi przesłać wniosek nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu do Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego


Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
Opłata skarbowa:

· za potwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem tytułu prawnego do siedziby i miejsca
wykonywania działalności - 3,00 zł od każdej rozpoczętej strony


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę.
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:

· osobiście przez wnioskodawcę; dokument odbiera się w sali obsługi interesanta
· za pośrednictwem pocztyDokumenty
  • Zgłoszenie działalności gospodarczej.

  • dowód osobisty osób ubiegających się o wpis

  • wniosek o nadanie REGON-u i NIP-u