Symbol:
6411

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)


Opłaty:
Opłata skarbowa (znaczki skarbowe):

· za wniosek - 5,00 zł,
· wydanie duplikatu zaświadczenia - 11,00 zł


Termin odpowiedzi:
Do 7 dni

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:

· osobiście przez wnioskodawcę
· za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.


Dokumenty
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji

  • dowody osobiste osób ubiegających się o zaświadczenie