Symbol:
6412

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).


Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Do 14 dni


Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:
Odbiór duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:

· osobiście przez wnioskodawcę
· za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.


Dokumenty
  • Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

  • Oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej