WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 04.09.2015 r.

GP.6220.2.2015


INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

? o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia znak GP.6220.2.2015 z dnia 31.08.2015 r. dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ujęcia wody Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. w miejscowości Śmiłowo, na działce o numerze ewidencyjnym 52, gm. Kaczory.

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 04.09.2015 r. do dnia 11.09.2015 r. włącznie.