Symbol:
6411

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

Opłaty:
za zmianę wpisu do ewidencji 50,00zł

Termin odpowiedzi:
Do 14 dni.


Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
Opłata skarbowa (znaczki skarbowe):

· za potwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem tytułu prawnego do siedziby i miejsca wykonywania działalności - 3,00 zł od każdej strony


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Odbiór duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:

· osobiście przez wnioskodawcę
· za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.


Dokumenty
  • Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

  • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  • dowody osobiste osób ubiegających się o zmianę wpisu