WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 08.06.2015 r.

GP.6220.2.2014


INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa


Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

informuje:

  • o wydaniu w dniu 02.06.2015 r. decyzji znak GP.6220.2.2014 dla Gospodarstwa Rolnego Henryk Stokłosa (obecnie „Sady Dolina Noteci” Henryk Stokłosa) Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64 810 Kaczory, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy gospodarstwa rolnego w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11, gmina Kaczory,

  • możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak: ON.NS-72/1/6-13/14 z dnia 17.09.2014 r., w której opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy gospodarstwa rolnego w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11, gmina Kaczory i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4242.214.2014.IJ.10 z dnia 11.02.2015 r., w którym uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy gospodarstwa rolnego w Śmiłowie na działce nr ew. 11, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory.

Z ww. dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 08.06.2015 r. do dnia 22.06.2015 r. włącznie.

Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie.