WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 20.01.2015 r.

GP.6220.1.2011


INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa


Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.1.2011 z dnia 11.10.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory, Wójt Gminy Kaczory

informuje:

  • o wydaniu następujących dokumentów:

  • opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak: ON.NS-72/1/6-10/14 z dnia 20.08.2014 r., w której opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory,

  • postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.187.2014.BR.6 z dnia 30.12.2014 r., w którym uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującej budowę 20 budynków inwentarskich w dwóch sektorach o obsadzie 70350 szt. kurcząt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na dz. 20/15 obręb Zelgniewo, gm. Kaczory,

  • możliwości zapoznania się z ww. dokumentami oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami do raportu oraz wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

  • możliwości składania uwag i wniosków.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 20.01.2015 r. do dnia 10.02.2015 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ustawy przysługuje każdemu. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.


Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Zelgniewie.