Uchwała Nr XXXI/237/2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uzupełnienia opisu okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uzupełnia się opis granic okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kaczory, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 4246) poprzez dodanie w okręgu wyborczym Nr 9 ulicy: Chabrowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach wsi.


Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)