Uchwała Nr XXIX/ 223/ 2014

Rady Gminy Kaczory

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie proponowane w projekcie uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Pile, połączenie gminy Kaczory, gminy Miasteczko Krajeńskie oraz gminy Białośliwie w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Pile.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)