Uchwała Nr XVII/114/2012
Rady Gminy Kaczory

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Kaczory na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kaczory, na wniosek Wójta Gminy Kaczory uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Kaczory na stałe obwody głosowania, ustala ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Pile. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. 

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)