WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 23.07.2012 r.

GP.6220.1.2011

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile nr SKO-41/Oś-218/D/2012 z dnia 06.06.2012 r. uchylającą decyzję Wójta Gminy Kaczory nr GP.6220.1.2011 z dnia 30.12.2011 r. Wójt Gminy Kaczory

 

ZAWIADAMIA

 

strony postępowania o wydanej w dniu 05.07.2011 r. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 04.08.2011 r. określającym warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt, każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

1)            Strona BIP Urzędu Gminy Kaczory

2)            Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaczorach

3)            Tablica ogłoszeń w Zelgniewie