Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory,


W miesiącu styczniu odbyły się zebrania sprawozdawczo - wyborcze rad sołeckich i sołtysów we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Zebrania odbyły się w bardzo dobrej atmosferze i przy bardzo dużej (niespotykanej dotąd) frekwencji. Nie oznacza to, że nie zgłaszano wniosków pod adresem różnych instytucji i moim, wręcz odwrotnie było wiele uwag i wniosków, które wskazywały na pewne niedociągnięcia w działalności konkretnych instytucji, Urzędu Gminy i mnie. Chcę wszystkich utwierdzić w przekonaniu, że wszystkie zgłoszone uwagi weźmiemy mocno pod uwagę w naszej działalności (Urząd Gminy i wójt), a niektóre zostaną przesłane do odpowiednich instytucji celem ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi. Uważam, że zebrania spełniły oczekiwania wszystkich stron, ponieważ atmosfera życzliwości i wzajemnego zrozumienia jeszcze raz utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że stanowimy jedną gminną rodzinę, bez podziału na „my” i „wy”, dbającą o wspólne dobro – co jest bardzo budujące. Taką atmosferę musimy starać się utrzymywać w przyszłości. Przekonanie uczestników zebrań, że we wszelkich działaniach podejmowanych przez wójta i radnych, uczestniczy cała społeczność gminna, jest najwyższą wartością jaką mogliśmy wypracować na przestrzeni kilkunastu lat. To przekonanie daje mi wiele satysfakcji i sił do dalszego działania we wspólnocie.


Drodzy Państwo,


Jak już wspomniałem zebrania miały charakter sprawozdawczo-wyborczy, a więc oprócz sprawozdań z działalności rad sołeckich i sołtysów oraz komisji rewizyjnych odbyły się wybory do tych organów. Przy bardzo dużej frekwencji wybrano sołtysów poszczególnych wsi, członków rad sołeckich i komisji rewizyjnych. W tym roku nastąpiło wiele zmian na stanowiskach sołtysów, które były spowodowane rezygnacją byłego sołtysa bądź wynikiem bezpośrednich wyborów. Na dwanaście wsi sołeckich w siedmiu miejscowościach powołano nowych sołtysów. Są to następujące miejscowości: Kaczory (poprzedni zrezygnował), Brodna (poprzedni zrezygnował), Jeziorki (poprzedni zrezygnował), Śmiłowo (poprzedni zrezygnował), Dziembówko (poprzedni zrezygnował), Krzewina (wybór nowego), Równopole (poprzedni zrezygnował).Wszystkim nowo wybranym sołtysom, radom sołeckim i komisjom rewizyjnym życzę zrozumienia wśród swoich mieszkańców, dobrej współpracy z Radą Gminy i ze mną oraz wiele satysfakcji z pełnienia tych odpowiedzialnych funkcji. Wszystkim tym, którzy pełnili funkcję sołtysa bądź radnego rady sołeckiej lub członka rady rewizyjnej w poprzedniej kadencji, składam serdeczne podziękowania za współpracę, której efekty są widoczne i zostały docenione przez mieszkańców wsi. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za stworzenie miłej atmosfery podczas zebrań, za profesjonalne przygotowanie oraz za tak liczny udział w zebraniach.Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
/wójt gminy Kaczory/