Powoli dobiega końca kolejna kadencja Rady Gminy Kaczory


           Patrząc z perspektywy lat pracy w samorządzie i przeobrażeń jakie w tym czasie zostały dokonane na terenie naszej gminy, pragnę zwrócić szczególną uwagę na duży wkład mieszkańców w wielu realizowanych inwestycjach. Dzięki takiemu zaangażowaniu mamy zrealizowane zadania z którymi do dziś borykają się nasi sąsiedzi. Pozwolę sobie wymienić tylko niektóre z nich takie jak: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej czy gazowniczej we wszystkich miejscowościach. Dlatego teraz możemy zaangażować większe środki na budowę dróg i chodników. Aktywność mieszkańców przejawia się na bardzo wielu płaszczyznach. Społeczna praca działaczy klubów LZS z Dziembowa, Kaczor, Śmiłowa, Zelgniewa pozwala realizować sportowe ambicje wielu młodym sportowcom. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych coraz lepiej doposażeni w nowoczesny sprzęt, zapewniają bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Aktywnie działające rady sołeckie oraz Koła Gospodyń Wiejskich przy Wiejskich Domach Kultury odgrywają bardzo ważną rolę w życiu wsi.
           Wstępując do Unii Europejskiej liczyliśmy na duże wsparcie naszych działań ze strony programów pomocowych Wspólnoty. Jednak rzeczywistość okazała się bardzo prozaiczna. Po wybudowaniu wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, zgazyfikowaniu gminy, utrzymaniu bazy siedmiu przedszkoli oraz wiejskich domów kultury we wszystkich miejscowościach, okazuje się, że dostępność środków pomocowych dla naszej gminy jest minimalna. Przykładów jest wiele: na budowę dróg gminnych oraz sali gimnastycznej w Dziembowie, pomimo wielokrotnego składania wniosków o pomoc unijną, nie otrzymaliśmy żadnych zewnętrznych środków. Dlatego za duży sukces należy uznać tworzenie coraz lepszych warunków do pracy i nauki w placówkach oświatowych oraz utrzymanie sieci przedszkoli na terenie gminy, co wraz z wprowadzonymi dopłatami dla rodzin słabiej uposażonych umożliwia pełną dostępność dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Rozbudowa szkoły w Dziembowie o budynek sali sportowej wraz z łącznikiem dokończyła wieloletni program rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej na terenie gminy. Za duże osiągnięcie uważam doprowadzenie do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska na terenie całej gminy.
        Od dwunastu lat pełnię funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Sukcesem możemy nazwać to, że przez cały ten okres w radzie nie było tego, co popularnie możemy nazwać „partyjnictwem”. Wszystkie spory kończyły się pozytywnymi rozwiązaniami dla ogółu naszej społeczności. Jeszcze raz pragnę przypomnieć, że praca radnego to nie tylko „bezwolne podnoszenie ręki na sesji” i pobieranie diet, jak zarzucają niektórzy mieszkańcy. Niejednokrotnie spotykam się z poglądem, że radni, bez większej dyskusji, przyjmują proponowane uchwały, co miałoby świadczyć o małej aktywności (pracy) poszczególnych radnych. Jednak w praktyce jest zupełnie odwrotnie. Taka postawa świadczy bowiem, o wielkiej dojrzałości członków rady, którzy swą aktywność przejawiają w codziennej pracy oraz na posiedzeniach poszczególnych komisji. Właśnie tam odbywa się merytoryczna dyskusja a na sesji nie ma już konieczności debatowania lecz podejmowanie konkretnych rozwiązań.  Chciałbym ten okres dwunastu lat krótko podsumować w liczbach. W radzie w tym czasie pracowało 33 członków. Do dnia dzisiejszego na ponad 90 posiedzeniach podjęto ok. 600 uchwał w tym ostatnie cztery lata to dotychczas 33 sesje i ponad 200 uchwał.
         
21 listopada będziemy ponownie mieli okazję stanąć przy urnie wyborczej. Chciałbym gorąco zachęcić Państwa do świadomego wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie. Bo to właśnie samorząd ma wpływ na wszystko to co się dzieje wokół nas. Od niego zależy bezpieczeństwo naszej okolicy, sprawne funkcjonowanie służby zdrowia czy oświaty, wygląd naszych miejscowości i wiele, wiele innych spraw. Doceńmy to, iż żyjemy w wolnym kraju i mamy możliwość uczestniczenia w tym podstawowym mechanizmie demokracji jakim są wybory.


Przewodniczący
Rady Gminy Kaczory
Stefan Kowal