INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

            Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Kaczory podaje do publicznej wiadomości

 

informację o możliwości zapoznania się z projektem „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”, wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Kaczory na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”.

 

            Dokumentacja w/w jest wyłożona do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kaczory.com.pl

 

            Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 6, w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 4 sierpnia 2010 r. włącznie.