Uchwała   Nr XXXI/180/2010

Rady Gminy Kaczory

z dnia 16 czerwca 2010 r.

 

zmieniająca  uchwałę w sprawie podziału Gminy Kaczory na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,    z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 92 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 89   ust. 2  i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766,  z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/164/2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Kaczory na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 106, poz. 2712 z dnia 13 sierpnia 2002 r.) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) sołectwo Kaczory dzieli się na dwa okręgi wyborcze tj. okręg wyborczy nr 3 i okręg wyborczy nr 4 oraz ustala się ich granice i liczbę radnych wybieranych w okręgu:

 

Numer

okręgu

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

 

3

Część sołectwa Kaczory - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dworcowa, Górna, Grabowa,Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Leśna, Lipowa, Mleczna, Nad Stawami, Osiedle Przylesie, Pilska, Równopolska, Sosnowa, Śmiłowska oraz Kaczory  Garncarsko i Kaczory Żabostowo.

 

3

 

4

Część sołectwa Kaczory – ulice: Chodzieska, Dziembowska, Gajowa, Jasna, Krótka, Kwiatowa, Nowe Osiedle, Osiedle XXX-lecia PRL, Piekarska, Plac Jana Pawła II, Polna, Rzadkowska, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Topolowa,

 

3

 

2) okręg  nr 4 – sołectwa: Dziembowo, Dziembówko oznacza się jako okręg nr 5,

3) okręg nr 5 – sołectwa: Prawomyśl-Byszewice, Równopole, Rzadkowo oznacza się jako okręg nr 6,

4) okręg nr 6 – sołectwa: Morzewo, Krzewina oznacza się jako okręg nr 7 oraz zmniejsza się liczbę radnych wybieranych w okręgu z 2 na 1.

 

2. Podział Gminy Kaczory na okręgi wyborcze po zmianach przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach gminy, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)