Symbol:
5027

Wydział:


Podstawa prawna:
Dział I Testament art. 941 – 958 Kodeksu cywilnego. Testament alograficzny - art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

Opłaty:
Opłata skarbowa – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
·za sporządzenie testamentu - 22,00 zł. 


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
1.Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Wójta, Sekretarza Gminy lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Wójta, Sekretarza Gminy lub Kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby (obce do spadkodawcy) jako świadkowie testamentu. 
3.Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:  - nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),  - niewidoma, głucha lub niema,  - nie mogąca czytać i pisać,  - nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,  - skazana za fałszywe zeznania,  - dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.  4.Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche. 


Dokumenty
  • Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu