WPIS DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH


Symbol:
7333


Wydział:

Podstawa prawna:

1. Art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187);

2. § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 z późn. zm.);

3. § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r., Nr 10, poz. 54 z późn. zm.).


Opłaty:

100 zł – opłata związana z dokonaniem oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe (rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego – Dz. U. z 2011 r., Nr 10, poz. 54 ze zm.).

10zł – opłata za wydanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Opłata wnoszona jest na rachunek Gminy Kaczory w kasie Urzędu lub na konto nr 40894500020010012020000030).


Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni.


Jednostka odpowiadająca:

inspektor ds. promocji gminy

pokój nr 5, I piętro
tel. 67 2842 156, 663 222 084

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory 
w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:

 1. Na terenie gminy Kaczory zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję Wójt Gminy Kaczory.

 2. Podstawą założenia karty ewidencyjnej pola biwakowego jest decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

 3. Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępnione do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

 4. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,

 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

 2.  Opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia wymagań co do wielkości,wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług

 1. Dowód uiszczenia opłaty

 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych obiektu, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez organ wydający dany dokument lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.