WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE NA TERENIE GMINY KACZORY


Symbol:

7334

Wydział:

Podstawa prawna:

 

1.  Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 187)


2.  § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)


Opłaty:

Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym  na wniosek strony wnoszona jest opłata w wysokości 17,00 zł. (na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit. b  ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -  Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni.

Jednostka odpowiadająca:

inspektor ds. promocji gminy

pokój nr 5, I piętro
tel. 67 2842 156, 663 222 084

Uwagi:

1. Zgłoszenia do ewidencji dokonuje:

  • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (hotel, motel, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym);

  • rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

2. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,

  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

  • nazwy obiektu lub danych teleadresowych.


 

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Kaczory.

2. Deklaracja spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (nie będących obiektami hotelarskimi) na terenie gminy Kaczory.