STYPENDIA DLA STUDENTÓW GMINY KACZORY

 

 

            Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kaczory mieszkańcy naszej gminy zameldowani na pobyt stały, będący studentami wyższych szkół publicznych

i niepublicznych, kształcący się w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym mogą ubiegać się o pomoc finansową – stypendium. Pomoc może być przyznana studentom, których dochód miesięczny brutto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (w roku 2010 jest to kwota 1.317 zł.).

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać w Urzędzie Gminy w Kaczorach, pokój nr 12.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć następujące dokumenty:

1.      Zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się na wyższej uczelni z podaniem rodzaju studiów, roku i semestru.

2.      Zaświadczenia o dochodach (brutto) członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

3.      Oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy finansowej z innych źródeł (np. z zakładu pracy, z uczelni itp.).

4.      Dokumenty potwierdzające koszty ponoszone w związku z kształceniem się (dowód wpłaty czesnego, opłaty za akademik, za dojazdy, za wyżywienie, za zakup pomocy naukowych itp.).

5.      Oświadczenie, że członkowie rodziny nie mają innych dochodów poza wskazanymi we wniosku.

 

Pomoc może być przyznana studentowi jeden raz w semestrze. Pomoc nie przysługuje w okresie powtarzania roku lub semestru oraz urlopu dziekańskiego.

 

 

Zdzisława Kępczyńska

Dyrektor GZEASiP w Kaczorach