Symbol:
00

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.).


Opłaty:


Termin odpowiedzi:
3 dni.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Pile.

Uwagi:


Dokumenty
  • Pismo dotyczące zgłoszenia reklamacji