Symbol:
6052

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.). Art. 63a i 63b ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).
Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.).  


Opłaty:


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi:


Dokumenty