Symbol:
3117

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

Opłaty:
Opata skarbowa:
·za wniosek -5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł.
* za wniosek o umorzenie opłaty skarbowej nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s wymiaru podatków i opłat


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
· za odwołanie - 5,00 zł.
- za każdy załącznik - 0,50 zł.


Uwagi:
1.W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wiosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłat

  • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty

  • Wniosek o rozłożeniu na raty podatku, zaległości podatkowej, opłaty

  • Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

  • 4.Załączniki: - Oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178)

  • - zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - odcinki emerytur lub rent - kopie - zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku - potwie