Symbol:
5548

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) .  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)

Opłaty:
· za wniosek - 5,00 zł,
· za każdy załącznik - 0.50 zł
- nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu wykonania przyłącza infrastruktury technicznej do budynku mieszkalnego


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki przestrzennej oraz dróg

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

  • Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego

  • Warunki techniczne wykonania przyłącza