Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty i miejsce składania

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności,

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić:

1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych -
 107,00 zł

Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15, albo na rachunek bankowy tj. Urząd Gminy Kaczory: BS Chodzież O/Kaczory 40894500020010012020000030

Sposób odwołania

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

  • Uchwała Nr XXIX/168/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 114, poz. 2122 z dnia 10 czerwca 2010 r.)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Kaczory tel. 067 2842371 wew. 18