Gospodarka wodno ściekowa

Symbol:
5548

Wydział:

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach


Podstawa prawna:

1. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t.j. z dnia 2018.06.14)

2. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15).

Opłaty:


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
Dyrektor Zakładu Usług Wodno Kanalizacyjnych w Kaczorach

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Dokumenty