Symbol:
5121

Wydział:


Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. 2010 nr 167, poz. 1131).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrot ( Dz. U. 2015 poz. 212).


Opłaty:
Brak opłat

Termin odpowiedzi:
30 dni


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator ( w obecności tej osoby za wyjątkiem dzieci do 5 roku życia) . Osoba obowiązana do posiadania dowodu ( ze względu na ukończone 18 roku życia) może złożyć wniosek, samodzielnie, nie wcześniej niż 30 dni przed data 18 urodzin.
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapew3nia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Odbiór dowodu osobistego
1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga obecności tej osoby jeżeli była obecna przy składaniu wniosku.
3. W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego np. z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody dowód osobisty może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.


Dokumenty
  • Do wniosku załącza się kolorową fotografię (wymagany) Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego