Symbol:
7116

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Miesiąc


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi:
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 
Zgodnie z art.7, ust8 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dokumenty
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 
Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,  
Oświadczenie o stanie majątkowym,
Zaświadczenie, ze Starostwa Powiatowego , potwierdzające powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego (w tym łączna powierzchnia pokoi i kuchni) oraz wyposażenie techniczne domu.,