Na podstawie art. 14 pkt 2 ust. a, b, c, d ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006, kwotę zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego i wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji .


a ) Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok.


T r e ś ć

Plan na 2006 rok

Wykonanie wg stanu na 31.12.2006 r.

1. DOCHODY

2. WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

3. DEFICYT / NADWYŻKA
(1-2)

4. FINANSOWANIE (A-B)

1.
Przychody ogółem z tego:

- kredyty i pożyczki

- nadwyżka z lat ubiegłych

2.Rozchody ogółem z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek

16 416 246,00

15 046 107,00

13 255 234,00

1 790 873,00

1 370 139,00


-1 370 139,00

291 956,00

100 000,00

191 956,00

1 662 095,00

1 662 095,00

16 137 957,92

14 472 269,56

12 956 423,29

1 515 846,27

1 665 688,36- 1 470 139,36

191 956

0,00

191 956,00

1 662 095,36

1 662 095,36


b) Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2006 r. – 0,00 zł.

c) Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Gmina Kaczory otrzymała w 2006 roku dotacje celowe z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zadania „Wiejski Sejmik Zespołów Teatralnych” – 2 000 zł oraz na zadanie „Turniej Gmin Powiatu Pilskiego „ 3 000 zł.
Gmina udzieliła w 2006 roku dotację w wysokości 1 906 zł dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kaczory przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

d) W 2006 roku nie udzielano poręczeń i gwarancji.Kaczory, 31 maja 2007 r.


Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski