INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA I KWARTAŁ 2007 r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Kaczory za okres 01.01-31.03.2007 r.


T r e ś ć

Plan na 2007 rok

Wykonanie wg stanu na 31.03.2007 r.


1. DOCHODY

2. WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

3. DEFICYT / NADWYŻKA(1-2)

4. FINANSOWANIE (A-B)

1.
Przychody ogółem z tego:

- kredyty i pożyczki

- nadwyżka z lat ubiegłych

2.Rozchody ogółem z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek


16 540 190,00

17 145 741,00

13 526 741,00

3 619 000,00

-605 551,00

605 551,00

2 210 000,00

                                
2 210 000,00

                          0,00

1 604 449,00

                                 
1 604 449,00


5 188 614,31

3 978 570,59

3 722 632,06

255 938,53

1 210 043,72

-159 074,34

195 549,00

0,00

195 549,00

354 623,34

354 623,34Kaczory, 30 kwiecień 2007 r.

Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski