INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA II KWARTAŁ 2006 r.

    Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Kaczory za okres 01.01-30.06.2006 r.
T r e ś ć

Plan na 2006 rok

Wykonanie wg stanu na 30.06 .2006 r.


1. DOCHODY

2. WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

3. DEFICYT / NADWYŻKA
(1-2)

4. FINANSOWANIE (A-B)

  1. Przychody ogółem z tego:

- kredyty i pożyczki

- nadwyżka z lat ubiegłych

  1. Rozchody ogółem z tego:

    - spłaty kredytów i pożyczek


15 124 750,00

13 754 611,00

12 089 345,00

1 665 266,00

1 370 139,00


-1 370 139,00

                                      291 956,00

100 000,00

191 956,00

1 662 095

1 662 095


8 355 646,56

6 977 688,06

6 707 562,51

270 125,55

1 377 958,50


-708 097,18

191 956,00

0,00

191 956,00

900 053,18

900 053,18Kaczory, 27 lipiec 2006 r.

Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski