INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA I KWARTAŁ 2006 r.

      Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Kaczory za okres 01.01-31.03.2006 r.
T r e ś ć

Plan na 2006 rok

Wykonanie wg stanu na 31.03.2006 r.


1. DOCHODY
2. WYDATKI
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
3. DEFICYT / NADWYŻKA(1-2)
4. FINANSOWANIE (A-B)
A. Przychody ogółem z tego:
- nadwyżka z lat ubiegłych
B. Rozchody ogółem z tego:
- spłaty kredytów i pożyczek


14 463 308
12 801 213
11 968 213
833 000
1 662 095
-1 662 095

1 662 095
1 662 095


4 652 939
3 727 174
3 550 186
176 988
925 765
-406 738
191 956
191 956
598 694
598 694Kaczory, 27 kwietnia 2006 r.

WÓJT GMINY KACZORY