O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 29 października 2021 r.  o godz.  10:00 (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy.

 

                                                  Przewodniczący Rady Gminy

          /-/ Stefan Kowal

 

 

Porządek XXIII sesji:

 

1.       Sprawy porządkowe.

2.       Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:

- przewodniczących komisji,

- Wójta.

3.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/251/2018 w sprawie Statutu Gminy Kaczory.

4.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/99/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach.

5.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/167/2013 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Wodnych i Kanalizacji w Kaczorach.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświaty.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Kaczorach

8.       Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaczorach.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.

11.   Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Zelgniewie.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kaczory.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kaczory – rejon ulicy Słonecznej.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącego w Śmiłowie.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

19.   Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

20.   Informacja o złożonych interpelacjach.

21.   Wolne wnioski i zapytania.

22.   Odpowiedzi na zapytania i wnioski

23.   Zakończenie.