O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 27 sierpnia 2021 r.  o godz.  12oo (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXII sesja Rady Gminy.


           Przewodniczący Rady Gminy
          /-/ Stefan Kowal


Porządek XXII sesji:

1. Sprawy porządkowe.
2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących komisji,
- Wójta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kaczory.
6. Przyjęcie oświadczenia przez Radę Gminy Kaczory w sprawie poparcia inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
7. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminów:
      - dyrektorzy przedszkoli: Kaczory, Śmiłowo, Dziembowo, Dziembówko, Rzadkowo, Zelgniewo i Morzewo;
      -  dyrektorzy szkół: Kaczory, Śmiłowo, Dziembowo.
8. Informacja o złożonych interpelacjach.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
11. Zakończenie.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.