WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 15.06.2021 r.

GP.6220.6.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 11 czerwca 2021 r. decyzji znak GP.6220.6.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 1004,64 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 112/6 w Śmiłowie, gmina Kaczory.

Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 28-42-371 wew. 27).

Treść ww. decyzji została udostępniona w dniu 15 czerwca 2021 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory (w zakładce Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pod niniejszym obwieszczeniem).

 

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski