O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 14 maja 2021 r.  o godz.  12oo (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XX sesja Rady Gminy.

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
          /-/ Stefan Kowal

Porządek XX sesji:
1. Sprawy porządkowe.
2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
    - przewodniczących komisji,
    - Wójta.
3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kaczory za 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kaczory za 2020 r.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2020 r.
a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
b) opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
c) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2020 r.
6. Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:
a) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31  grudnia  2020 r.
b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2020 r.
c) odczytanie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2020 r.
d) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022 na terenie Gminy Kaczory.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działka nr 925.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy. kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
15. Informacja o złożonych interpelacjach
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
18. Zakończenia.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.