O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 30 grudnia 2020 r.  o godz.  12oo (środa)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XVII sesja Rady Gminy.


                                                  Przewodniczący Rady Gminy
          /-/ Stefan Kowal
Porządek XVII sesji:

1. Sprawy porządkowe.
2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
- przewodniczących komisji,
- Wójta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory  na lata 2020 – 2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.
6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śmiłowo.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                             i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12. Informacja o złożonych interpelacjach.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Zakończenie.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.