WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 15.12.2020 r.

 

GP.6220.5.2020

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie. 8, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o wydaniu i umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji znak GP.6220.5.2020 z dnia 11.12.2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 29/4, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory, wydanej dla PV 1170 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

         

Jednocześnie Wójt Gminy Kaczory informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 16.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. włącznie. Z powyższymi dokumentami można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 28-42-371 wew. 27).