O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y 

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 10 listopada 2020 r.  o godz.  12oo (wtorek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XVI sesja Rady Gminy.

 

                                                  Przewodniczący Rady Gminy

          /-/ Stefan Kowal

 

Porządek XVI sesji:

 

1.      Sprawy porządkowe.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2020 – 2026.

4.      Podjęcie  uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

5.      Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kaczory na lata 2020 – 2025”. 

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kaczory.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy leśnej i Śmiłowskiej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzewina.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaczory.

10.  Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

11.  Informacja o złożonych interpelacjach.

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

14.  Zakończenie.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.