INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283, z późn. zm.)
Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia:

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 189/2, 277/2, 417/1, 464/3, 466/19, 338/2, 309, 312, 292, 310, 474/3 i 465/1 w obrębie Rzadkowo.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 13.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. włącznie.

 

 

/-/ mgr Brunon Wolski