O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 25 września 2020 r.  o godz.  12oo (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XV sesja Rady Gminy.

 

 

                                                  Przewodniczący Rady Gminy

          /-/ Stefan Kowal

Porządek XV sesji:

 

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2020 – 2026.
  4. Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Morzewo.
  7. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminów:

- dyrektorzy przedszkoli: Kaczory, Śmiłowo, Dziembowo, Dziembówko, Rzadkowo, Zelgniewo i Morzewo,

- dyrektorzy szkół: Kaczory, Śmiłowo, Dziembowo.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
  3. Zakończenie.

 

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.