Kaczory, dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kaczory

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 31.08.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP.6733.6.2020 dla inwestycji polegającej na:

 

BUDOWIE SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 MM PE

na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 4, 99 i 105 w obrębie Dziembówko
oraz 524 w obrębie Dziembowo

 

            Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na ww. inwestycję zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Panią Monikę Barczak, PROGAS Łukasz Morkowski s.c., ul. Jęczmienna 20, 60-007 Biskupice, z dnia 06.07.2020 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, przy ul. Dworcowej 22, 64-810 Kaczory w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectwa Dziembówko, na okres 14 dni.

 

 

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski