WÓJT GMINY KACZORY

 

Kaczory, dnia 12.03.2020 r.

GP.6220.1.2020

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku „INSEFARM” Sp. z o.o. Śmiłowo, ul. Zelgniewska 6, 64-810 Kaczory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie kontenerowej stacji paliw, na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Śmiłowie, przy ul. Zelgniewskiej 6, gmina Kaczory.

        

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 12.03.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. włącznie.