Kaczory, dnia 4 lutego 2020 r.

                                             

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KACZORY

 

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

 

na wniosekGminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych456 i 464/9 w obrębieDziembowo.

             

            W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:15 do 15:15.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                  

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski