WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 15.11.2019 r.

GP.6733.10.2019

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

ZAWIADAMIA

 

o wszczęciu, na wniosek T-MOBILE Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Romana Rutę ul. Armii Poznań 91a, 62-032 Luboń, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S.A. nr 44017 składającej się z wieży stalowej z antenami i kontenera technicznego wraz z urządzeniami, na działce o numerze ewidencyjnym 163/3 – obręb Śmiłowo.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

W oparciu o przepis art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuje się, że z materiałem zgromadzonym w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515, w trakcie trwania postępowania. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania można wnosić  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony, celem uzgodnienia, do właściwych organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w dniu 15.11.2019 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.