O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y           

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 31 października 2019 r.  o godz.  12oo (czwartek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się IX sesja Rady Gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Kazimierz Załachowski

 

 

Porządek IX sesji:

 

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:

- przewodniczących komisji,

- Wójta.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śmiłowo, gmina Kaczory.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jeziorki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brodna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zelgniewo.
 9. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja o złożonych interpelacjach.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
  1. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  2. Zakończenie.